Metaconid jest przemieszczony dojezykowo

Metaconid jest przemieszczony dojęzykowo. Podstawę koron zębów górnych i dolnych opasuje dookoła dobrze rozwinięty pas (cingulum). Na załączonych rysunkach zostały przedstawione P4 i MI psa, wykazujące wybitny rozrost w porównaniu do ich sąsiadów . Ze względu na to, że zęby te służą do łamania kości, nazywamy je – łamaczami (dentes lacerantes). U innych przedstawicieli mięsożernych mogą się wyróżnicowywać łamacze kosztem innych jednostek zębowych. Continue reading „Metaconid jest przemieszczony dojezykowo”

Caly zab jest typu brachydontycznego

Cały ząb jest typu brachydontycznego, co jest oznaką tego, że przeżuwacze odżywiają się pokarmem miękkim i soczystym (malacophagia). Typ lophodontyczny charakteryzuje Perissodactyla, a szczególnie Equidae (wzór zębowy = l odznacza się niezwykłym powikłaniem budowy powierzchni żującej (facies masticatoria) zębów trzonowcowi-kształtnych (P i M) oraz wybitnym hypselodontyzmem . Mając na uwadze jedynie stosunki u koniowatych stwierdzamy, że budowa zębów górnych jest znacznie zawilsza aniżeli zębów dolnych. Wszystkie P i M mają postać wydłużonych słupków, kończących się trzema (zęby górne) lub dwoma (zęby dolne) krótkimi korzeniami o pojemnych przewodach korzeniowych. Korona jest pokryta cementem. Continue reading „Caly zab jest typu brachydontycznego”

Kubek smakowy

Kubek smakowy (wielkość około 50 (Jo) składa się z dwóch rodzajów komórek wrzecionowatych, ułożonych na kształt klepek beczki. Liczniejsze są – komórki podporowe, pomiędzy zaś nimi widnieją rzadkie właściwe komórki zmysłowe – komórki smakowe. Koniec dośrodkowy każdej z komórek smakowych jest opleciony włóknami n. językowo-gardłowego lub przez zakończenia struny bębenkowej, koniec zaś obwodowy przybiera postać szczecinki, wystającej do światła kubka smakowego. Dostępem do wnętrza kubka jest maleńki otworek, poprzez który dostają się doń podniety smakowe. Continue reading „Kubek smakowy”

Ze sciany brzusznej rozwija sie jezyk i tarczyca

Wkrótce po zawiązaniu się opuszczają wymienione narządy skrzelopochodne miejsce swego powstania, wędrując w obrąb okolicy szyjnej (heterotopizm). Dalsze kieszonki skrzelowe ssaków się nie tworzą, panuje jednak pogląd, że kosztem uwstecznionych kieszonek wewnętrznych powstaje nieparzysty zawiązek układu oddechowego. Gdyby rzeczywistość odpowiadała wspomnianemu poglądowi, to wówczas układ oddechowy należałoby zaliczyć do narządów skrzelopochodnych. Tymczasem zanotujemy ważny fakt, że światło gardła komunikuje się bezpośrednio z początkowym odcinkiem układu oddechowego, tj. z krtanią. Continue reading „Ze sciany brzusznej rozwija sie jezyk i tarczyca”

Bewacyzumab i antymetabolity

Wykazano, że bewacyzumab i antymetabolity, kapecytabina i gemcytabina, poprawiają wyniki po dodaniu do taksanów u pacjentów z przerzutowym rakiem piersi. Głównym celem tego badania było ustalenie, czy dodanie kapecytabiny lub gemcytabiny do chemioterapii neoadiuwantowej z docetakselem, a następnie doksorubicyna plus cyklofosfamid, zwiększyłoby wskaźniki całkowitej odpowiedzi patologicznej w piersi u kobiet z operacyjnym, ludzkim receptorem 2 naskórkowego czynnika wzrostu. (HER2) – nieuczciwy rak piersi i to, czy dodanie bewacizumabu do tych schematów chemioterapii zwiększy liczbę patologicznych odpowiedzi całkowitych. Metody
Losowo przydzielono 1206 pacjentów, którzy otrzymali terapię neoadjuwantową obejmującą docetaksel (100 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała w dniu 1), docetaksel (75 mg na metr kwadratowy w dniu 1) plus kapecytabinę (825 mg na metr kwadratowy dwa razy dziennie). Continue reading „Bewacyzumab i antymetabolity”

Bewacyzumab i antymetabolity AD 3

Kluczowymi kryteriami kwalifikacyjnymi były: Stan Wschodniej Spółdzielczej Grupy Onkologicznej (ECOG) wynoszący 0 lub (przy czym 0 oznacza, że pacjent jest w pełni aktywny i jest w stanie prowadzić wszystkie działania z predisease bez ograniczeń i wskazuje, że pacjent jest ograniczony fizycznie aktywność, ale jest ambulatoryjna i zdolna do wykonywania prac o charakterze światła lub siedzącego, takich jak lekkie prace domowe lub praca biurowa) i normalna frakcja wyrzutowa lewej komory, określona za pomocą bramkowanego wieloetapowego skanowania lub echokardiografii w ciągu 3 miesięcy przed rozpoczęciem badania. Przed losowym przydzieleniem pacjentów wymagano, aby pobierano materiał rdzeniowo-biopsyjny do korelacyjnych badań naukowych. Przypisanie do grup terapeutycznych było zrównoważone w zależności od wieku przy przyjęciu (?49 lub ?50 lat), klinicznej wielkości guza (2,0 do 4 cm lub ?4,1 cm), statusu receptora hormonalnego (pozytywny receptor estrogenowy, receptor progesteronowy). dodatni lub oba w porównaniu do negatywnego receptora estrogenu i negatywnego receptora progesteronu) i klinicznego stanu węzłowego (negatywny vs pozytywny). Continue reading „Bewacyzumab i antymetabolity AD 3”

Bewacyzumab i antymetabolity AD 9

Dodanie kapecytabiny lub gemcytabiny zwiększy wskaźnik ogólnych skutków toksycznych. W grupie leczonej docetakselem i kapecytabiną zwiększona częstość występowania efektów toksycznych była w dużej mierze wynikiem zwiększenia stopnia 2 i 3 zespołu dłoniowo-podeszwowego. W grupie z docetakselem i gemcytabiną, efekt toksyczny z największym wzrostem częstości, w porównaniu z efektami toksycznymi obserwowanymi dla samego docetakselu, to neutropenia. Dodanie bewacizumabu do chemioterapii również zwiększyło toksyczne działanie, w szczególności częstość występowania nadciśnienia, zapalenia błon śluzowych i zespołu dłoniowo-podeszwowego (Tabela 3). Continue reading „Bewacyzumab i antymetabolity AD 9”

Bewacyzumab i antymetabolity AD 8

Wartość P dla testu na homogenność ilorazów szans zgodnie ze schematem chemioterapii wynosi 0,07. Wyniki z modelu wielokrotnej logistyczno-regresyjnej wykazały, że status negatywny w stosunku do receptorów hormonalnych, wysoki stopień złośliwości guza i mniejszy rozmiar guza były związane z wyższym odsetkiem patologicznej pełnej odpowiedzi w piersi (Tabela S3 w Dodatku uzupełniającym). Nastąpił wzrost częstości patologicznej całkowitej odpowiedzi w piersi i węzłach z zastosowaniem bewacizumabu, ale różnica w ogólnej grupie była nieistotna (23,0% bez bewacizumabu vs. 27,6% z bevacizumabem, p = 0,08) (ryc. Continue reading „Bewacyzumab i antymetabolity AD 8”

Randomizowana próba Indometacyny doodbytniczej w zapobieganiu zapaleniu trzustki po ERCP AD 4

Pierwotny protokół badania stwierdził, że główny punkt końcowy zostanie oceniony w ciągu 48 godzin po zabiegu. Chociaż w tym okresie na ogół występuje zapalenie trzustki po ERCP, skontaktowaliśmy się z pacjentami do 5 dni po ERCP, aby zapewnić uchwycenie opóźnionych przypadków pierwotnego punktu końcowego. Dane demograficzne pacjentów, czynniki ryzyka, elementy proceduralne ERCP oraz dane uzupełniające zostały zapisane na standardowych formularzach do gromadzenia danych przez badacza lub koordynatora, który nie był świadomy zadań grupy badawczej. Wszystkie dane zostały następnie wprowadzone do internetowej bazy danych Velos eResearch i zarządzane przez niezależną usługę zarządzania danymi. Continue reading „Randomizowana próba Indometacyny doodbytniczej w zapobieganiu zapaleniu trzustki po ERCP AD 4”

Sekwencjonowanie egzoszkieletu i leczenie zaburzeń neurometabolicznych ad 6

Wykryliśmy podwyższone poziomy N-acetylowanej mannozyaminy, substratu NANS, w jego moczu, osoczu i płynie mózgowo-rdzeniowym. Inne recesywne warianty NANS zidentyfikowano w kohorcie ośmiu innych pacjentów o podobnych fenotypach w pięciu niepowiązanych rodzinach. Modele zmutowanych organizmów zrekapitulowały fenotyp, który jest podatny na leczenie wczesną suplementacją kwasu N-acetyloneuraminowego. Ponadto zidentyfikowaliśmy dwa potencjalne geny, które doprowadziły nas do wniosku, że fenotypy intelektualnego zaburzenia rozwoju można potencjalnie leczyć. U sześcioletniego chłopca z nabytą małogłowiem, ciężkim napadem padaczkowym, spastycznością, zaburzeniami snu, skurczami w jamie brzusznej i niskim poziomem seryny w osoczu i płynie mózgowo-rdzeniowym, zidentyfikowaliśmy złożone heterozygotyczne warianty w GOT2 (numer MIM 138150), kodujące mitochondria. transaminaza glutaminianu szczawiooctanu.18 Po otrzymaniu doustnych suplementów serynowych i pirydoksyny pacjent wykazał lepszy wzrost głowy, rozwój psychoruchowy i kontrolę napadów. Na koniec oceniamy, czy niedobór karboksylazy beta acetylokoenzym A związany ze złożonymi wariantami heterozygotycznymi w ACACB (numer MIM 601557) jest potencjalnie możliwym do leczenia wrodzonym błędem metabolizmu. Continue reading „Sekwencjonowanie egzoszkieletu i leczenie zaburzeń neurometabolicznych ad 6”