Odpornoscia nazywamy taki stan ustroja, kiedy ustrój stykajac sie z zarazkiem nie choruje na chorobe, która ten zarazek jest zdolny wywolac.

Nie znaczy to, by znajdujące się u nosicieli zarazki posiadały zmniejszoną zjadliwość, gdyż badania wykazały, że hodowle zarazków, uzyskanych od nosicieli, posiadają bardzo dużą zjadliwość, jeżeli zakazimy nimi zwierzęta. Widzimy to u osób chorych na dur brzuszny, u których zarazki choroby usadawiają się w pęcherzyku żółciowym i okresowo z żółcią wydalają się przez przewód pokarmowy na zewnątrz. Ludzie tacy nie chorują, mimo że kał ich jest dla innych osób wybitnie. zakaźny. Tacy ludzie mimo zdrowia nie mogą np. Continue reading „Odpornoscia nazywamy taki stan ustroja, kiedy ustrój stykajac sie z zarazkiem nie choruje na chorobe, która ten zarazek jest zdolny wywolac.”

Obwód korony wytwarza podluzne – slupy

Wspomniane ssaki uzyskały tę zdolność przeistaczając guzki w – grzebienie (cristae) szkliwo we, których oś długa może być ustawiona wzdłuż długiej osi jamy ustnej lub też poprzecznie do niej. Na tym jeszcze nie koniec Obwód korony wytwarza podłużne – słupy (styli), a poszczególne grzebienie posiadają dążność do nawiązania między sobą łączności. Wreszcie na powierzchnię trącą dostaje się cement, który jako składnik miękki szybko ulega zniszczeniu, a na jego miejscu powstają – dołki (fossulae). Podczas gdy u Camivora – przestrzenie międzyzębowe patia interdentalia), oddzielające od siebie poszczególne zęby, są duże, to u roślinożerców zęby są stłoczone i jedynie przerwa zębowa (diastema), oddzielająca siekacze od przedtrzonowców, stanowi wyłom w tej regule . Cechuje się on tym, że poszczególne guzki koron przeistaczają się w – półksiężyce (lunulae), o ramionach położonych podłużnie (rys. Continue reading „Obwód korony wytwarza podluzne – slupy”

U wiekszosci ssaków jezyk posiada ksztalt wydluzony i plaski

Jeżeli do tego wszystkiego dołączymy wytworzenie się warg mięsistych oraz podniebienia wtórnego, będziemy mieli szereg współzależności, charakteryzujących w wybitny sposób swoiste morfologiczne i biologiczne oblicze ssaków. Język rozwija się z trzech zaczątków, umieszczonych na dnie jamy gardłowej, na poziomie luków żuchwowych. Tymi zaczątkami są: -wzgórek nieparzysty(tuberculum impar) i dwa-wał y boczne Kalliusa, położone przed tym wzgórkiem. Bezpośrednio w tyle od wzgórka nieparzystego powstaje zaczątek tarczycy pod postacią tzw. – przewodu tarczycowo-językowego (ductus tkyreoglossus). Continue reading „U wiekszosci ssaków jezyk posiada ksztalt wydluzony i plaski”

Brodawki lisciaste

Brodawki liściaste (papillae foliatae) mają postać serii owalnych wyniosłości pociętych wąskimi szparami, których ściany są wyposażone w receptory smakowe. Omawiane brodawki występują w liczbie pojedynczej na częściach bocznych korzenia języka. U przeżuwaczy brodawki liściaste nie występują. Brodawki okolone (papillae circumvallatae) są największymi brodawkami językowymi, dobrze dostrzegalnymi gołym okiem w pobliżu korzenia języka. Brodawka tego typu ma postać okrągłej wysepki, otoczonej wokół głębokim rowkiem, którego ściany są zaopatrzone receptorami smakowymi . Continue reading „Brodawki lisciaste”

Z kieszonki powstaje przytarczyca

W kieszonkach skrzelowych wewnętrznych (entodermalnych) należy rozróżnić: światło kieszonek oraz ich ściany. Ze światła kieszonki powstaje przewód słuchowy Eustachiusza(tuba auditira) oraz – jama bębenkowa, ze światła kieszonki II rozwija się – zatoka migdałkowa (sinus tonsillaris), mieszcząca w sobie migdałek podniebienny. Ze ścian kieszonek tworzą się narządy, które zwiemy – narządami skrzelopochodnymi. Ze ściany nabłonkowej kieszonki rozwija się grasica (thymus) oraz – przytarczyca (gla. parathyreoidea ). Continue reading „Z kieszonki powstaje przytarczyca”

migdalek gardlowy

Należy tutaj jeszcze wspomnieć – o unosicielu podniebienia górnego (Lerator veli palatini), który wraz z napinaczem podniebienia miękkiego (tensor veli palatirii) unosi podniebienie miękkie, przez co przerywa się połączenie między częścią nosowi jamy gardłowej (epipharyn:x) i częścią środkową gardła (mesopharynx). Powracając do analizy światła gardła, zauważymy w jego – części nosowej (epipluuy) dwie drobne szpary, z których każda stanowi – wpust gardłowy przewodu Eustachiansza (ostium. phmyngezun tubae auditivae), otwierający się podczas każdego aktu połykania . W sąsiedztwie tych wpustów dostrzegamy na ścianie tylnej gardła nieparzyste skupienie tkanki limfocytotwórczej. Jest to migdałek gardłowy (tonsilla phwyngea). Continue reading „migdalek gardlowy”

Bewacyzumab i antymetabolity AD 5

Całkowitą odpowiedź patologiczną w piersi i węzłach zdefiniowano jako brak dowodów histologicznych na obecność inwazyjnych komórek nowotworowych w chirurgicznej próbce piersi, węzłach pachowych i nieruchliwych węzłach wartowniczych zidentyfikowanych po chemioterapii neoadiuwantowej. Progresję choroby określono jako jednoznaczny postęp istniejących zmian docelowych lub niedokostnych; pojawienie się jednej lub więcej nowych zmian w piersiach, regionalnych węzłach chłonnych lub odległych miejscach; lub pojawienie się raka zapalnego w badaniu klinicznym. Zdarzenia niepożądane zostały ocenione zgodnie ze Wspólnymi Kryteriami Terminologii NCI dla zdarzeń niepożądanych, wersja 3.0 (http://ctep.cancer.gov/protocolDevelopment/electronic_applications/docs/ctcaev3.pdf). Analiza statystyczna
Istniały dwie podstawowe hipotezy: dodanie kapecytabiny lub gemcytabiny poprawiłoby wskaźnik całkowitej odpowiedzi patologicznej w piersi, a dodatek bevacizumabu poprawiłby wskaźnik całkowitej odpowiedzi patologicznej w piersiach. Continue reading „Bewacyzumab i antymetabolity AD 5”

Sekwencjonowanie egzoszkieletu i leczenie zaburzeń neurometabolicznych ad 6

Wykryliśmy podwyższone poziomy N-acetylowanej mannozyaminy, substratu NANS, w jego moczu, osoczu i płynie mózgowo-rdzeniowym. Inne recesywne warianty NANS zidentyfikowano w kohorcie ośmiu innych pacjentów o podobnych fenotypach w pięciu niepowiązanych rodzinach. Modele zmutowanych organizmów zrekapitulowały fenotyp, który jest podatny na leczenie wczesną suplementacją kwasu N-acetyloneuraminowego. Ponadto zidentyfikowaliśmy dwa potencjalne geny, które doprowadziły nas do wniosku, że fenotypy intelektualnego zaburzenia rozwoju można potencjalnie leczyć. U sześcioletniego chłopca z nabytą małogłowiem, ciężkim napadem padaczkowym, spastycznością, zaburzeniami snu, skurczami w jamie brzusznej i niskim poziomem seryny w osoczu i płynie mózgowo-rdzeniowym, zidentyfikowaliśmy złożone heterozygotyczne warianty w GOT2 (numer MIM 138150), kodujące mitochondria. transaminaza glutaminianu szczawiooctanu.18 Po otrzymaniu doustnych suplementów serynowych i pirydoksyny pacjent wykazał lepszy wzrost głowy, rozwój psychoruchowy i kontrolę napadów. Na koniec oceniamy, czy niedobór karboksylazy beta acetylokoenzym A związany ze złożonymi wariantami heterozygotycznymi w ACACB (numer MIM 601557) jest potencjalnie możliwym do leczenia wrodzonym błędem metabolizmu. Continue reading „Sekwencjonowanie egzoszkieletu i leczenie zaburzeń neurometabolicznych ad 6”

Klasyfikacja genomowa i rokowanie w ostrej białaczce szpikowej ad 5

Ta grupa pojawia się, ponieważ specyficzne nieprawidłowości chromosomowe są ściśle skorelowane ze sobą i z mutacjami TP53, ale obie są wzajemnie wykluczające się z innymi zmianami definiującymi klasę. Ponieważ ten podtyp obejmuje pacjentów z mutacjami TP53, izolowanych strat lub zysków na ramieniu chromosomów, lub obu, jest szerszy niż poprzednio proponowane grupy, takie jak monosomalny kariotyp AML i złożony kariotyp AML 2,3,27,28 (patrz sekcja wyników S5 w dodatkowym dodatku). Pacjenci w tej podgrupie byli starsi i mieli mniej mutacji szlaku RAS niż pacjenci z innych podgrup (ryc. 2 i ryc. S3a w dodatkowym dodatku). Continue reading „Klasyfikacja genomowa i rokowanie w ostrej białaczce szpikowej ad 5”

Klasyfikacja genomowa i rokowanie w ostrej białaczce szpikowej ad

Struktura mutacji kierowców identyfikuje nienakładające się podgrupy pacjentów, umożliwiając w pełni genomową klasyfikację AML. Poza klasą badamy schematy współwystępowania genów genowych i badamy, w jaki sposób takie złożone genotypy są powiązane z wynikami klinicznymi. Metody
Uczestnicy badania, leczenie i nadzór
Uzyskaliśmy próbki od pacjentów uczestniczących w trzech prospektywnych, wieloośrodkowych badaniach klinicznych z niemiecko-austriackiej grupy badawczej AML: AML-HD98A, AML-HD98B i AMLSG-07-04 (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny z pełnym tekstem tego artykułu na stronie ) .9-11 W AML-HD98A pacjenci w wieku od 18 do 65 lat otrzymywali chemioterapię indukcyjną składającą się z idarubicyny, cytarabiny i etopozydu (ICE); pacjentom wysokiego ryzyka zaoferowano allogeniczny przeszczep komórek macierzystych, u pacjentów z pośrednim ryzykiem przeszczep allogeniczny komórek macierzystych (jeśli dostępny był dopasowany dawcy pokrewny) lub intensywną chemioterapię, a chorzy z niskim ryzykiem intensywną chemioterapię. AMLSG-07-04 miał podobną konstrukcję, ale pacjenci w wieku od 18 do 61 lat zostali losowo przydzieleni do otrzymywania ICE lub ICE plus kwas all-trans-retinowy (ATRA) jako terapia indukcyjna. W AML-HD98B pacjenci w wieku od 58 do 84 lat zostali losowo przydzieleni do terapii indukcyjnej za pomocą ICE lub ICE plus ATRA, z dalszą terapią dyktowaną przez odpowiedź (patrz Fig. Continue reading „Klasyfikacja genomowa i rokowanie w ostrej białaczce szpikowej ad”