Jakość życia z terapią defibrylacyjną lub Amiodaron w niewydolności serca

Wszczepialne leczenie kardiowerter-defibrylator (ICD) znacząco wydłuża życie u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem nagłej śmierci spowodowanej zaburzeniami czynności lewej komory. Jednak nie jest jasne, czy wzrostowi długowieczności towarzyszy pogorszenie jakości życia. Metody
W randomizowanym badaniu porównano terapię ICD lub amiodaron z samą supernowoczesną terapią medyczną u 2521 pacjentów ze stabilną niewydolnością serca z obniżoną czynnością lewej komory. Dokonaliśmy prospektywnej oceny jakości życia na poziomie wyjściowym oraz w miesiącach 3, 12 i 30; zbieranie danych zostało ukończone w 93 do 98%. Indeks czynnościowy Duke Activity Activity (który mierzy fizyczne funkcjonowanie serca) oraz 36-elementowy dokument Zdrowie wyników klinicznych , który mierzy dobrostan psychiczny, były wcześniej określonymi wynikami. Zbadano również wiele dodatkowych wyników dotyczących jakości życia.
Wyniki
Dobre samopoczucie psychiczne w grupie ICD, w porównaniu z samą terapią medyczną, znacznie się poprawiło po 3 miesiącach (P = 0,01) i po 12 miesiącach (P = 0,003), ale nie po 30 miesiącach. Nie zaobserwowano klinicznie lub statystycznie istotnych różnic w funkcjonowaniu fizycznym w badanych grupach. Dodatkowe wskaźniki jakości życia poprawiły się w grupie ICD po 3 miesiącach, 12 miesiącach lub w obu, ale nie było znaczącej różnicy po 30 miesiącach. Szoki ICD w miesiącu poprzedzającym zaplanowaną ocenę wiązały się ze zmniejszoną jakością życia w wielu domenach. Zastosowanie amiodaronu nie miało znaczącego wpływu na wyniki pierwotnej jakości życia.
Wnioski
W dużej populacji osób z pierwotną prewencją z umiarkowanie objawową niewydolnością serca leczenie ICD o pojedynczych przewodach nie wiązało się z żadnym wykrywalnym niekorzystnym działaniem na jakość życia podczas 30-miesięcznej obserwacji.
Wprowadzenie
Wszczepialne defibrylatory kardiowertyczne (ICD) znacznie wydłużają czas przeżycia u pacjentów, u których występuje duże ryzyko nagłej śmierci z powodu ciężkości ich choroby serca.1,2 Jednakże pojawiły się obawy dotyczące wpływu terapii ICD na jakość życia. Jednym z problemów jest to, że stosowanie terapii ICD może prowadzić szybką, względnie bezbolesną (aczkolwiek przedwczesną) śmierć z powodu bardziej nieprzyjemnej śmierci z powodu postępującego pogorszenia podstawowej choroby serca lub współistniejącej choroby.3. Ponadto w niektórych wcześniejszych badaniach Szoki ICD wiążą się ze zmniejszoną jakością życia, chociaż przyczynowość tego związku jest niejasna.
Do tej pory przeprowadzono dwa badania profilaktyczne (w których implantowano ICD po zagrażającej życiu arytmii w celu zapobiegania przyszłym zdarzeniom) oraz jedno badanie prewencji pierwotnej (w którym implantowano ICD u pacjentów, u których występuje zwiększone ryzyko zagrożenia życia arytmia, ale nie odnotowano takiego zdarzenia) zgłaszały wyniki dotyczące jakości życia.4-6 Chociaż dane z tych badań nie wykazały żadnych spójnych dowodów na gorszą jakość życia z leczeniem ICD, wnioski, które można wyprowadzić z tych badań badania były ograniczone przez problemy metodologiczne i stosunkowo krótki czas obserwacji.
Kwestia długoterminowej jakości życia jest szczególnie ważna w prewencji pierwotnej, w której chęć zaakceptowania potencjalnie nieprzyjemnej terapii dla niepewnych przyszłych korzyści może być niska.
[więcej w: dretwienie rąk, przetoka tętniczo żylna, agencja statystów warszawa ]