Empagliflozyna i progresja choroby nerek w cukrzycy typu 2 cd

Ponadto wykonaliśmy analizy post hoc złożone z podwojenia poziomu kreatyniny w surowicy, rozpoczęcia terapii nerkozastępczej lub zgonu z powodu choroby nerek. Oceny bezpieczeństwa i laboratoryjne
Przeprowadziliśmy ocenę profili bezpieczeństwa i zdarzeń niepożądanych, jak opisano powyżej.24 Oceniliśmy częstość występowania ostrej niewydolności nerek za pomocą wąskiej, znormalizowanej kwerendy Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA), która zawierała preferowane pojęcie ostrego uszkodzenia nerek. Oceniliśmy również występowanie hiperkaliemii za pomocą dwóch preferowanych terminów MedDRA (hiperkaliemia i zwiększony poziom potasu we krwi). Stężenie kreatyniny w surowicy i albuminy w moczu w próbkach moczu punktowego uzyskanych podczas regularnych wizyt badawczych mierzono w centralnych laboratoriach przy użyciu standardowych procedur. Wydarzenia, które były zgodne ze zmianami w kategorii albuminurii zostały wykonane, jeśli jakakolwiek ocena laboratoryjna podczas badania spełniła podane kryteria przy jednej okazji. Zastosowaliśmy formułę MDRD do oceny eGFR w punkcie wyjściowym.25 W przypadku wcześniejszych ocen czynności nerek w czasie wykorzystaliśmy równanie kreatyniny opracowane przez zespół przewlekłej epidemiologii chorób przewlekłych (CKD-EPI) .26
Analiza statystyczna
Zastosowaliśmy zmodyfikowane podejście do leczenia w celu wykonania analiz u pacjentów, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku. Wszystkie analizy przeprowadzono na nominalnym poziomie alfa 0,05 bez korekcji dla testowania wielu hipotez. Nie przeprowadzono formalnych obliczeń mocy a priori dla wyników mikronaczyniowych. W protokole z badań określono, że wyniki incydentów lub nasilenia nefropatii (i incydentów lub nasilenia nefropatii lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych) będą analizowane u leczonych pacjentów, którzy nie mieli makroalbuminurii na początku badania, którzy dysponowali dostępnymi pomiarami stężenia kreatyniny w surowicy na początku badania i po linii bazowej, oraz którzy mieli pomiary po linii odniesienia stosunku albuminy do kreatyniny w moczu (chyba, że pacjenci, którzy nie spełnili tych kryteriów, mieli co najmniej jeden z innych składników złożonego wyniku nerek). Analiza wrażliwości post hoc obejmowała wszystkich leczonych pacjentów. Dane od pacjentów, którzy nie mieli zdarzenia, były cenzurowane w ostatnim dniu, w którym okazywali, że są wolni od wyniku.
Zastosowaliśmy model proporcjonalnego hazardu Coxa, aby ocenić różnice między grupami w ryzyku wyniku po korekcie dla grupy badanej, wieku, płci, wyjściowego wskaźnika masy ciała, wyjściowego poziomu hemoglobiny glikowanej, wyjściowego eGFR i regionu. Przeprowadziliśmy również analizy podgrup, które obejmowały dodatkowe czynniki dla podgrupy i interakcji między grupą badawczą a podgrupą. Wstępnie analizowane analizy obejmowały porównania połączonych dawek empagliflozyny (10 mg i 25 mg) i indywidualnych dawek w porównaniu z placebo. Do oceny zmian w eGFR w czasie wykorzystano analizę z pomiarem wielokrotnym, z uwzględnieniem poziomu hemoglobiny glikowanej i eGFR (zgodnie z kryteriami CKD-EPI) w punkcie wyjściowym jako współzmienne liniowe i region, wyjściowy wskaźnik masy ciała, w zeszłym tygodniu pacjent mógł mierzyć eGFR, grupę badaną, wizytę, interakcję pomiędzy wizytą a grupą badaną, interakcję między poziomem wyjściowym hemoglobiny glikowanej i wizytą, a interakcją między wyjściowym eGFR a wizytą jako stałe efekty
[patrz też: grzybica pachwin zdjęcia, warszawa ginekolog nfz, espumisan dla noworodków ]