Doustne Ixazomib, Lenalidomide i Dexamethason dla szpiczaka mnogiego ad

Porównywaliśmy skuteczność i bezpieczeństwo podawanego co tydzień izoksazomibu z lenalidomidem-deksametazonem (schemat obejmujący wszystkie doustne tryplety zawierające inhibitor proteasomu i lek immunomodulujący wraz z deksametazonem) z placebo i lenalidomidem-deksametazonem u pacjentów z nawrotowym, opornym na leczenie lub nawrotowy i oporny na leczenie szpiczak mnogi. Metody
Pacjenci
Pacjenci dorośli kwalifikowali się do rekrutacji, jeśli mieli nawrotowy, oporny na leczenie lub nawrotowy i oporny na leczenie szpiczaka mnogiego; miał mierzalne poziomy choroby (nawet jeśli mierzalne tylko w teście z wolnym łańcuchem lekkim w surowicy); uzyskał wynik na poziomie Wschodniej Spółdzielczej Grupy Onkologicznej (ECOG) od 0 do 2 (w skali od 0 do 5, przy czym 0 oznacza brak objawów i wyższe wyniki wskazujące na rosnącą niepełnosprawność); otrzymywał jedną trzecią wcześniejszych terapii; i miał odpowiednią funkcję hematologiczną i wątrobową. Pacjenci z łagodnym lub umiarkowanym upośledzeniem czynności nerek (tj. Pacjenci z obliczonym klirensem kreatyniny wynoszącym co najmniej 30 ml na minutę na 1,73 m2 powierzchni ciała) kwalifikowali się. Pacjenci nie kwalifikowali się, jeśli mieli obwodową neuropatię stopnia z bólem lub stopniem 2 lub wyższym albo mieli chorobę, która była oporna na wcześniejsze leczenie lenalidomidem lub terapię opartą na inhibitorach proteasomu; jednakże kwalifikowali się pacjenci z pierwotną chorobą oporną na leczenie (zdefiniowaną jako brak odpowiedzi na wcześniejsze leczenie). Kryteria kwalifikowalności są szczegółowo opisane w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Projekt badania
Pacjenci zostali losowo przydzieleni, w stosunku 1: 1, do otrzymywania, w 28-dniowych cyklach, 4 mg doustnego iksazomibu lub pasującego placebo w dniach 1, 8 i 15; ponadto wszyscy pacjenci otrzymywali 25 mg doustnego lenalidomidu w dniach od do 21 (10 mg dla pacjentów z klirensem kreatyniny wynoszącym . 60 lub . 50 ml na minutę na 1,73 m2, z punktem odcięcia ustalonym zgodnie z lokalnymi informacjami na temat przepisywania leku) i 40 mg doustnego deksametazonu w dniach 1, 8, 15 i 22. Randomizacja była stratyfikowana zgodnie z liczbą wcześniejszych terapii (1 vs 2 lub 3), poprzednia ekspozycja na inhibitory proteasomu (nie eksponowana vs. eksponowana), i Międzynarodowy stadium choroby układu zaawansowanego (I lub II vs. III, z wyższymi stadiami wskazującymi na bardziej zaawansowaną chorobę) (tabela S1 w dodatkowym dodatku). Leczenie kontynuowano do czasu progresji choroby lub rozwoju niedopuszczalnych efektów toksycznych. Profilaktykę przeciwzakrzepową wymagano u wszystkich pacjentów (97% pacjentów w grupie otrzymującej iksazomib i 98% pacjentów w grupie placebo otrzymało profilaktykę przeciwzakrzepową); leki profilaktyczne i dozwolone równoczesne leczenie wymieniono w Dodatku Uzupełniającym. Dostosowanie dawek w przypadku działań toksycznych było dozwolone zgodnie z ustalonymi wytycznymi dotyczącymi dostosowania dawki określonymi w protokole lub informacjami dotyczącymi przepisywania dla każdego badanego leku.
Pierwszorzędowym punktem końcowym było przeżycie wolne od progresji, które zostało zdefiniowane jako czas od daty randomizacji do daty pierwszej dokumentacji postępu choroby lub zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, jak oceniono przez niezależny komitet recenzujący, którego członkowie nie byli świadomi grupy studyjne
[przypisy: pentaxim szczepionka, zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych, narośl przy odbycie ]