Bewacyzumab i antymetabolity AD 2

Zmiany w chemioterapii neoadjuwantowej, które zwiększają wskaźniki odpowiedzi całkowitej patologicznej, niekoniecznie poprawiają przeżycie. Wyniki badania neoadjuwantowego National Breastical Adjuvant Breju and Bowel Project (NSABP) B-27 (ClinicalTrials.gov number, NCT00002707). Terapia była zgodna z randomizowanymi próbami terapii adiuwantowej, która wykazała poprawę wyników z dodatkiem taksanów.3,8-11 Ocena odpowiedzi guzów na terapię neoadjuwantową u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddawani terapii ogólnoustrojowej, mogłaby być bardziej przydatna. strategia określania leków lub schematów wartych testowania w badaniach terapii adiuwantowej niż strategia wykorzystania wyników badań z udziałem pacjentów z chorobą przerzutową. Ponadto, ustawienie neoadjuwantowe pozwala na zbieranie tkanek, które można wykorzystać do identyfikacji czynników predykcyjnych odpowiedzi na leczenie, i które mogą informować o projektach przyszłych prób leczenia adjuwantowego. Wykazano, że bewacyzumab (Avastin, Genentech), antyangiogenne przeciwciało monoklonalne przeciwko naczyniowemu śródbłonkowemu czynnikowi wzrostowemu (VEGF) A oraz antepetabolity, kapecytabina i gemcytabina, poprawiają wyniki po dodaniu do taksanów u pacjentów z przerzutowym rakiem piersi. W przyszłych, randomizowanych badaniach z udziałem pacjentów z przerzutowym rakiem piersi, bewacyzumab dodał do chemioterapii wydłużone czasy bez progresji choroby, a nie ogólny czas przeżycia. 12-14 Dodanie kapecytabiny do taksanu u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami choroba zwiększyła wskaźniki obiektywnej odpowiedzi i znacząco wydłużyła medianę czasu do progresji oraz medianę całkowitego przeżycia.15 W fazie 3, randomizowane badanie, gemcytabina dodana do paklitakselu znacząco zwiększyła wskaźniki odpowiedzi, mediana czasu do progresji i mediana całkowite przeżycie 16. Na tym tle próbowaliśmy ustalić, czy dodanie kapecytabiny lub gemcytabiny do docetakselu, a następnie doksorubicyna antracyklinowa plus cyklofosfamid, poprawiłoby wyniki u pacjentów z operacyjnym, niedrobnokomórkowym rakiem piersi z receptora 2 ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu (HER2) oraz w celu określenia wpływu dodatku bevacizumabu na te neo schematy chemioterapii adiuwantowej.
Metody
Kwalifikacje pacjentów i procedury wstępne
Do badania włączono kobiety z pierwotnym operacyjnym nowotworem HER2-ujemnym rozpoznanym za pomocą biopsji rdzeniowej. Pacjenci musieli mieć wyczuwalny guza pierwotnego o średnicy co najmniej 2,0 cm w piersiach, co oceniono na podstawie badania fizykalnego, i sklasyfikować jako stadium nowotworu od T1c do T3, w stadium węzłowym od N0 do N2a i stadium przerzutowego M0
[więcej w: zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych, dermiq, warszawa ginekolog nfz ]