Bewacyzumab i antymetabolity AD 6

Charakterystyka pacjentów i guzów była dobrze zrównoważona w grupach leczonych. W sumie 47% pacjentów miało klinicznie dodatnie węzły, 55% guzów było słabo zróżnicowanych, a 59% guzów było pozytywnych względem receptorów hormonów. Status hormonów-receptorów oceniono w uczestniczących instytucjach zgodnie z ich własnymi kryteriami pozytywności. Pierwotne analizy przeprowadzono na danych od wszystkich pacjentów poddanych randomizacji i dla których ustalono wyniki. Continue reading „Bewacyzumab i antymetabolity AD 6”

Klasyfikacja genomowa i rokowanie w ostrej białaczce szpikowej ad 9

Znaleziono inne istotne interakcje gen-gen. W szczególności rokowanie było znacznie gorsze niż oczekiwano w przypadku współwystępowania mutacji FLT3TKD z częściową duplikacją tandemową MLL (q = 0,008) oraz współwystępowania DNMT3A z IDH2R140 (q = 0,05) (Figura 4C i 4D i Tabela 2).
Dyskusja
Istnieje rozróżnienie między systemem klasyfikacji pacjentów z AML do celów diagnostycznych a systemem przewidywania wyniku AML. Ten pierwszy powinien być stabilny i trwały, oparty na ustalonych biologicznych właściwościach choroby; stąd skupienie się na przyczynowych mutacjach kierowcy. Te ostatnie powinny być elastyczne i adaptowalne, ewoluujące w celu odzwierciedlenia postępów w leczeniu i często będące pod wpływem zmian w nadzorze nad chorobami.39 Na przykład, pojawienie się skutecznych inhibitorów kinazy szlaków FLT3 i RAS doprowadzi do zmian w przewidywanych wynikach dla pacjentów z tymi chorobami. Continue reading „Klasyfikacja genomowa i rokowanie w ostrej białaczce szpikowej ad 9”

Klasyfikacja genomowa i rokowanie w ostrej białaczce szpikowej ad 7

Te same czynniki chromatyny i splicingu są również często zmutowane w nowotworach mieloproliferacyjnych wysokiego ryzyka34 i zespołach mielodysplastycznych (MDS), co sugeruje, że ta podgrupa może wykraczać poza konwencjonalne granice diagnostyczne36 między ostrymi i wysokospecyficznymi przewlekłymi zaburzeniami szpikowymi. Chociaż liczba pacjentów w podgrupie IDH2R172 była mała, wyniki długoterminowe w tej grupie były zasadniczo podobne do tych u pacjentów z AML z mutacją NPM1 (Figura 3A) .37 Pacjenci, u których nie wykryto mutacji kierowców, mieli niższy podmuch i liczba białych komórek i lepsze wyniki (ryc. 3A i ryc. S12a w dodatku uzupełniającym).
Wpływ współwystępujących mutacji na wyniki kliniczne
Całkowite przeżycie było skorelowane z liczbą mutacji kierowcy (ryc. Continue reading „Klasyfikacja genomowa i rokowanie w ostrej białaczce szpikowej ad 7”

Cecha sierpowatości, rabdomioliza i śmiertelność wśród żołnierzy armii USA ad 5

Charakterystyka żołnierzy armii czarnej USA testowanych pod kątem cech sierpowatych, którzy byli aktywni w okresie między styczniem 2011 r. A grudniem 2014 r. Tabela 3. Tabela 3. Ryzyko wysiłkowej rabdomiolizy wśród czarnych żołnierzy US Army. Continue reading „Cecha sierpowatości, rabdomioliza i śmiertelność wśród żołnierzy armii USA ad 5”

Cecha sierpowatości, rabdomioliza i śmiertelność wśród żołnierzy armii USA czesc 4

Kontrolowaliśmy płeć i wiek. Wysoki poziom sprawności fizycznej, wskazany przez 270 lub więcej punktów w najnowszym teście sprawności fizycznej Sił Zbrojnych (z ocenami od 0 do 300 i wyższymi wynikami oznaczającymi lepszą kondycję) został uwzględniony w kontroli kondycji fizycznej.27 Analiza obejmowała ostatnią kategorię uczestników w stosunku do masy ciała według standardowych klasyfikacji.28 Uczestnicy z indeksem masy ciała (BMI, waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach) od 25,0 do 29,9 zostały sklasyfikowane jako z nadwagą, a osoby z BMI 30,0 lub więcej zostały zaklasyfikowane jako otyłe. Wszyscy pozostali uczestnicy zostali włączeni do grupy referencyjnej, która składała się głównie z osób z prawidłowym BMI (18,5 do <25,0); mniej niż 2% uczestników badania miało niedowagę (BMI, <18,5) lub brakowało danych dotyczących BMI.
W ciągu ostatnich 6 miesięcy uwzględniliśmy także wszelkie zgłaszane używanie tytoniu jako predyktor dla każdego uczestnika, a informacje te były aktualizowane co miesiąc w czasie każdego uczestnika narażonego na ryzyko. Ponadto trzy zmienne binarne wskazywały na obecność co najmniej jednej wydanej recepty w obserwowanym lub w poprzednim miesiącu na statyny, leki przeciwpsychotyczne lub stymulanty, biorąc pod uwagę ich wcześniej zgłoszone związki z rabdomiolizą.29,30 Czynniki te zostały również zaktualizowane w ciągu każdego roku. Continue reading „Cecha sierpowatości, rabdomioliza i śmiertelność wśród żołnierzy armii USA czesc 4”

Cecha sierpowatości, rabdomioliza i śmiertelność wśród żołnierzy armii USA ad

Potrzeba badań populacyjnych nad wpływem cech sierpowatej w wysoce aktywnych fizycznie grupach, które zostały przetestowane pod kątem HbAS od dawna wyrażono, 18,19, ale takich badań nie przeprowadzono z powodu braku odpowiednich baz danych. W związku z tym wiele organizacji postępuje ostrożnie, jeśli chodzi o potencjalne zdarzenia związane z wysiłkiem u osób z cechami sierpowatości, które są narażone na wymagające treningi fizyczne (np. Członkowie służby wojskowej i sportowcy). NCAA i US Air Force i Navy używają powszechnego badania przesiewowego pod kątem cech sierpowatych. [19] Amerykańskie Towarzystwo Hematologiczne i inne organizacje zawodowe zgłosiły jednak obawy dotyczące możliwości stygmatyzacji i dyskryminacji wynikających z obowiązkowego badania przesiewowego pod kątem cech sierpowatej komórki .20-23 Obawy te zasługują na uwagę, zwłaszcza z uwagi na brak opublikowanych dowodów na to, że takie badanie jest skuteczne w zapobieganiu zdarzeniom związanym z wysiłkiem fizycznym. Continue reading „Cecha sierpowatości, rabdomioliza i śmiertelność wśród żołnierzy armii USA ad”

Doustne Ixazomib, Lenalidomide i Dexamethason dla szpiczaka mnogiego cd

Wstępnie określonymi kluczowymi punktami końcowymi były przeżycie całkowite w populacji zamierzonej w leczeniu i przeżycie całkowite u pacjentów z delecją chromosomu 17p [del (17p)]. Inne drugorzędne punkty końcowe obejmowały ogólną szybkość odpowiedzi, szybkość całkowitej odpowiedzi oraz bardzo dobrą odpowiedź częściową, czas trwania odpowiedzi, czas do progresji choroby, czas przeżycia bez progresji u pacjentów z zaburzeniami cytogenetycznymi wysokiego ryzyka, bezpieczeństwem i zmianą. w globalnym stanie zdrowia. Dodatkowe punkty końcowe są wymienione w dodatkowym dodatku. Przestudiuj badanie
Badanie przeprowadzono zgodnie z międzynarodową konferencją na temat harmonizacji wytycznych dobrej praktyki klinicznej i odpowiednimi wymaganiami prawnymi. Continue reading „Doustne Ixazomib, Lenalidomide i Dexamethason dla szpiczaka mnogiego cd”

Doustne Ixazomib, Lenalidomide i Dexamethason dla szpiczaka mnogiego ad

Porównywaliśmy skuteczność i bezpieczeństwo podawanego co tydzień izoksazomibu z lenalidomidem-deksametazonem (schemat obejmujący wszystkie doustne tryplety zawierające inhibitor proteasomu i lek immunomodulujący wraz z deksametazonem) z placebo i lenalidomidem-deksametazonem u pacjentów z nawrotowym, opornym na leczenie lub nawrotowy i oporny na leczenie szpiczak mnogi. Metody
Pacjenci
Pacjenci dorośli kwalifikowali się do rekrutacji, jeśli mieli nawrotowy, oporny na leczenie lub nawrotowy i oporny na leczenie szpiczaka mnogiego; miał mierzalne poziomy choroby (nawet jeśli mierzalne tylko w teście z wolnym łańcuchem lekkim w surowicy); uzyskał wynik na poziomie Wschodniej Spółdzielczej Grupy Onkologicznej (ECOG) od 0 do 2 (w skali od 0 do 5, przy czym 0 oznacza brak objawów i wyższe wyniki wskazujące na rosnącą niepełnosprawność); otrzymywał jedną trzecią wcześniejszych terapii; i miał odpowiednią funkcję hematologiczną i wątrobową. Pacjenci z łagodnym lub umiarkowanym upośledzeniem czynności nerek (tj. Pacjenci z obliczonym klirensem kreatyniny wynoszącym co najmniej 30 ml na minutę na 1,73 m2 powierzchni ciała) kwalifikowali się. Pacjenci nie kwalifikowali się, jeśli mieli obwodową neuropatię stopnia z bólem lub stopniem 2 lub wyższym albo mieli chorobę, która była oporna na wcześniejsze leczenie lenalidomidem lub terapię opartą na inhibitorach proteasomu; jednakże kwalifikowali się pacjenci z pierwotną chorobą oporną na leczenie (zdefiniowaną jako brak odpowiedzi na wcześniejsze leczenie). Continue reading „Doustne Ixazomib, Lenalidomide i Dexamethason dla szpiczaka mnogiego ad”

Przypadkowe badania meniskologiczne nad rezonansem magnetycznym kolana u osób w średnim wieku i w podeszłym wieku czesc 4

Zgłaszamy wskaźniki rozpowszechnienia, ponieważ iloraz szans zawyża wskaźnik rozpowszechnienia, gdy wynik jest częsty (jak w przypadku łez meniskalnych w tym badaniu). Wyliczyliśmy skorygowane wskaźniki rozpowszechnienia za pomocą modelu proporcjonalnych hazardów Coxa, ze stałym okresem czasu przypisanym wszystkim pacjentom i silnym oszacowaniem wariancji.19 Wszystkie testy były dwustronne, a wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną. Analizy zostały przeprowadzone przy pomocy Stata / IC 10 dla oprogramowania Windows. Wyniki
Charakterystyka próbki do badań
Tabela 1. Tabela 1. Continue reading „Przypadkowe badania meniskologiczne nad rezonansem magnetycznym kolana u osób w średnim wieku i w podeszłym wieku czesc 4”

Mutacje NHERF1 i reakcja hormonu przytarczycznego nerek

Upośledzona reabsorpcja fosforanu nerkowego, mierzona przez podzielenie tubularnej maksymalnej reabsorpcji fosforanu przez filtrację kłębuszkową (TmP / GFR), zwiększa ryzyko kamicy nerkowej i demineralizacji kości. Dane z modeli zwierzęcych sugerują, że czynnik regulacyjny wymieniony na sicie i wodorze (NHERF1) kontroluje transport fosforanu nerkowego. Sekwencjonowaliśmy gen NHERF1 u 158 pacjentów, z których 94 miało kamicę nerkową lub demineralizację kości. Zidentyfikowaliśmy trzy różne mutacje u siedmiu pacjentów o niskiej wartości TmP / GFR. Żaden pacjent z prawidłową wartością TmP / GFR nie posiadał mutacji. Continue reading „Mutacje NHERF1 i reakcja hormonu przytarczycznego nerek”