Mutacje NHERF1 i reakcja hormonu przytarczycznego nerek ad

Protokół został zatwierdzony przez instytucjonalną komisję odwoławczą. Zmierzyliśmy stężenie fosforanu w surowicy i obliczyliśmy wartość TmP / GFR12 w grupie 1. Obliczono również wartość TmP / GFR u trzech krewnych pacjenta z grupy 1, u których wystąpiła mutacja NHERF1; Tych trzech krewnych nie było włączonych do grupy 1, ponieważ dwóch miało kamicę nerkową, a jedna nie miała objawów. Ponadto, badaliśmy pacjentów, którzy byli podobni do pacjentów w grupie w odniesieniu do pochodzenia etnicznego, przedziału wiekowego i GFR, ale którzy nie mieli kamieni nerkowych ani demineralizacji kości (grupa 2). Pacjenci z grupy 2 zostali skierowani do naszego oddziału badań klinicznych w celu oceny nerek przed poddaniem się potencjalnie nefrotoksycznemu leczeniu łuszczycy.
Sekwencjonowanie
Sekwencjonowanie i analizę obu nici regionu kodującego i połączeń intron-ekson NHERF1 wykonywali badacze, którzy nie byli świadomi wartości TmP / GFR i historii klinicznej pacjentów. (Sekwencje intronowych starterów podano w Dodatkowym Dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org.) Dwie nitki produktów reakcji łańcuchowej polimerazy sekwencjonowano za pomocą cyklu BigDye Terminator. Zestaw do gotowej reakcji na sekwencje (Perkin Elmer) na sekwenatorze ABI PRISM 3100 (Applied Biosystems). Przeanalizowaliśmy obie nici DNA przy użyciu programów do analizy sekwencjonowania (Applied Biosystems) i Clustal W (Infobiogen). Pozycja nukleotydowa została ponumerowana zgodnie z punktem startowym kodonu ATG w komplementarnym DNA (cDNA) (numer dostępu do sekwencji NM_004252).
Analiza biochemiczna
Wszystkie pomiary biochemiczne oparto na standardowych procedurach laboratoryjnych badań stężenia elektrolitów i hormonów we krwi i moczu. W celu pomiaru stężenia FGF-23 próbki krwi wirowano w ciągu 30 minut po pobraniu, a próbki osocza przechowywano w -70 ° C do czasu pomiaru. Stężenie FGF-23 mierzono za pomocą komercyjnego enzymatycznego testu immunoenzymatycznego dla C-końcowego FGF-23 (Immutopics).
Eksperymenty in vitro
Zastosowaliśmy standardowe metody dla warunków hodowli komórkowej; eksperymenty z wychwytywaniem fosforanów; pomiary wewnątrzkomórkowych stężeń wapnia, cAMP i stężenia fosforanu inozytolu; transfekcja komórek; i budowę plazmidu (patrz Dodatek dodatkowy).
Analiza statystyczna
Wyniki wyrażono jako średnie . SD lub mediany i zakresy. Zmienne ilościowe porównano przy użyciu niesparowanego testu t-Studenta lub analizy wariancji Kruskala-Wallisa. Wielokrotne porównania post hoc przeprowadzono za pomocą testu sumy rang Manna-Whitneya, gdy było to stosowne. Liczbę dokonanych porównań skorygowano za pomocą poprawki Bonferroniego (. = 0,012, gdy przetestowano cztery porównania). Zmienne kategorialne zostały porównane za pomocą dokładnego testu Fishera. Analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania JMP (SAS Institute) i oprogramowania GraphPad (InStat) dla MacIntosh.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka kliniczna i biologiczna pacjentów. Rycina 1. Ryc. 1. Wyniki analizy sekwencji genomowego DNA od pacjentów z mutacjami NHERF1
[hasła pokrewne: komed konin, grzybica pachwin zdjęcia, psychomedica ]