hpv 68 ad 6

Tylko jeden z trzech zbadanych chłoniaków miał klonalną rearanżację genu immunoglobuliny (od Pacjenta 2) (Ryc. 3, ścieżka 1). Klonalność ustalono również u Pacjenta 2 (Figura 3, ścieżka 2) i Pacjenta 5 (Figura 3, ścieżka 4) przez wykrycie klonalnego DNA EBV w DNA chłoniaka. U wszystkich pięciu pacjentów EBV wykryto metodą PCR we wszystkich próbkach z biopsją z udokumentowanym złośliwym chłoniakiem. W przeciwieństwie do tego, analiza PCR próbek z węzłów chłonnych z 22 pacjentów seropozytywnych poddanych badaniu z powodu raka przerzutowego nie ujawniła EBV (dane nie przedstawione). Charakterystykę wlewów leukocytów-dawców, jak również wyniki kliniczne zestawiono w Tabeli 1. Te małe dawki komórek jednojądrzastych (równoważne liczbie komórek jednojądrzastych dostarczonych przez 50 do 150 ml krwi) były dobrze tolerowane i nie były powiązane ze zmianami w objawach życiowych lub objawami konstytucyjnymi. Zgonów pacjentów 2 i 3 nie można było bezpośrednio przypisać do wlewu leukocytów dawcy, ponieważ u obu pacjentów przed infuzją komórek dawcy rozpoczęto leczenie zaburzeń oddechowych i postępował pomimo leczenia.
Chronologia obserwowanych odpowiedzi była dość podobna u każdego pacjenta. Wygaszanie było zwykle pierwszą oznaką poprawy, występującą 12, 14 i 16 dni po pierwszej infuzji leukocytów u trzech pacjentów, którzy mogli być poddani ocenie. Następnie ustąpiły migdałki podniebienne lub dotykowe, zwykle w ciągu kolejnych 7 do 14 dni. Histologiczne dowody odpowiedzi zostały udokumentowane podczas autopsji już po 8 dniach od infuzji u pacjenta 2, oraz w biopsji lub autopsji w dniach 17, 21 i 35 odpowiednio u pacjentów 3, 4 i (Tabela 1). Ta odpowiedź jest zilustrowana przez analizę immunohistologiczną węzłów chłonnych uzyskanych od Pacjenta 2 przed i osiem dni po wlewie leukocytów dawcy (Figura 1).
Spośród trzech pacjentów, którzy przeżyli i u których wystąpiło zaburzenie limfoproliferacyjne związane z EBV, u dwóch wystąpiła ostra GVHD skóry (stopień II). Późno po ustąpieniu zespołu limfoproliferacyjnego związanego z EBV, u wszystkich trzech pacjentów rozwinęła się łagodna przewlekła GVHD skóry lub błony śluzowej jamy ustnej i wystąpiła odpowiedź na miejscowe kortykosteroidy (Pacjenci i 5) lub doustnie (Pacjent 4).
Dyskusja
Zaburzenia limfoproliferacyjne komórek B związane z EBV u tych pięciu pacjentów miały podobne kliniczne i patologiczne cechy i są reprezentatywne dla tego powikłania allogenicznego przeszczepu szpiku kostnego. Pacjenci zgłaszali gorączkę i postępującą adenopatię. Biopsje ujawniły histologiczne cechy monomorficznych, rozproszonych chłoniaków o dużych komórkach linii komórek B i pochodzenia dawcy. Spośród trzech próbek do wstępnej obróbki dostępnych do analizy stwierdzono, że jedna była klonalna na podstawie przegrupowania immunoglobulin-genu i analizy skondensowanych końców genomu EBV; drugi miał klonalność tylko z genomu EBV w obrębie chłoniaka. Demonstracja klonalności przez analizę DNA EBV, ale nie przez ustalenie przegrupowania genu immunoglobuliny w ustalaniu zaburzeń limfoproliferacyjnych po transplantacji została opisana wcześniej17, 18 i może być spowodowana obecnością wielu kopii genomu EBV w każdej komórki, co skutkuje bardziej intensywnym sygnałem hybrydyzacji w Southern blotting
[podobne: dretwienie rąk, androvit opinie, suchy zębodół jak wygląda ]